„Mowa jest nam dana po to, by wyrażać myśli”

L.M.Montgomery

 

POMOC LOGOPEDYCZNA

 

            Powstał w naszej szkole gabinet logopedyczny, przeznaczony do pracy z uczniami,którzy potrzebują tego rodzaju terapii i wsparcia w zakresie rozwoju mowyJak wszyscy wiemy, mowa jest podstawą międzyludzkiej komunikacji, bo umożliwia ludziom wyrażanie siebie. Dlatego tak ważne jest nabycie przez dziecko tej umiejętności.

W czym mogę pomóc?

Głównym zadaniem logopedy jest diagnoza, profilaktyka i leczenie wad wymowy. Mogę określić zatem, czy dziecko ma zaburzenia rozwoju mowy, komunikacji lub wady wymowy. Podczas badania ustalę, które głoski realizowane są nieprawidłowo, jakie są przyczyny wady i jaki wpływ ma ona na proces porozumiewania się.

Uczestnicząc w zajęciach logopedycznych dziecko ma możliwość usprawnienia funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się a także kształtowanie prawidłowej mowy pod względem gramatycznym, fonetycznym i leksykalnym.

 Terapia poprzedzona jest zawsze wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie mogę postawić diagnozę i opracować program pracy z uczniem.

Jak wygląda badanie mowy?

 • Logopeda zwróci uwagę przede wszystkim na to, czy dziecko posługuje się zdaniami prostymi i złożonymi,
 • Buduje poprawnie zdania,czy występują agramatyzmy,
 • Czy występują zniekształcenia fonetycznej budowy wyrazów i na czym one polegają,
 • Czy wszystkie głoski są realizowane prawidłowo,
 • Czy zachowana jest płynność i prozodia mowy,
 • Czy dziecko prawidłowo oddycha,
 • Czy pacjent nie ma zaburzeń głosu,

W zależności od rodzaju zaburzenia czynności podejmowane przez logopedę mogą być następujące:

 • Badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego,polegać ono będzie na ocenie stanu anatomicznego i funkcjonowania narządów mowy,oceniona zostanie wielkość, grubość języka, plastyczność i długość wędzidełka podjęzykowego, wielkość migdałków podniebiennych, deformacje podniebienia twardego, zgryz, anomalie zębowe, budowa przegrody nosowej czy budowa jamy nosowej;
 • Badanie funkcji połykowej,
 • Badanie funkcji oddechowych,
 • Orientacyjne badanie słuchu,
 • Badanie słuchu fonematycznego,
 • Badanie pamięci słuchowej,
 • Badanie kinestezji mowy,
 • Badanie płynności mowy i prozodii mowy(rytmu, melodii, akcentu),
 • Badanie emisji głosu,

Logopeda sprawdzi również, czy mowa jest prawidłowa w:

aspekcie fonetycznym-ustali zasób dźwięków,

aspekcie leksykalnym-określi zasób słownictwa czynnego,

aspekcie gramatycznym-oceni umiejętność stosowania form fleksyjnych i budowania struktur zdaniowych,

aspekcie ekspresyjnym-zbada płynność mowy i prozodię,

Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia, będą mogli:

 • skorygować wady wymowy,
 • usprawnić motorykę narządów mowy,
 • usprawnić funkcje językowe, oddechowe i fonacyjne,
 • wzbogacić zasób słownictwa czynnego i biernego,

Jak wygląda praca dziecka z logopedą?

Podczas zajęć stosuję różnorodne metody, dobieram je indywidualnie, zgodnie z możliwościami dziecka, są to:

 • elementy masażu C. Moralesa,
 • elementy symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
 • pedagogika zabawy,
 • logorytmika,

Wykonujemy następujące ćwiczenia:

oddechowe: wyrabiamy prawidłowy oddech,by móc prawidłowo mówić,są to ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza, umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi;

głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów;

słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu,

artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach i mowie opowiadaniowej;

Jak pracuje dziecko podczas terapii?

1. Ćwiczy narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę;

2.Wykonuje ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

 • Wywołuje głoski w izolacji.
 • Utrwala głoski korygowane na materiale językowym w

-logotomach,

-wyrazach (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie),

-zdaniach.

 • Wykonuje ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę i rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiadanych, czyli dyferencjację opozycyjną.
 • Pracuje nad automatyzacją poprawnej wymowy w wyrazach, zdaniach, mowie spontanicznej i opowiadaniowej.

             Podczas prowadzenia terapii logopedycznej, bardzo istotne jest zaangażowanie dziecka i współpraca pomiędzy  dzieckiem, logopedą i rodzicem, bo tylko systematyczne ćwiczenia gwarantują sukces prowadzonej terapii. Tylko codzienna praca może przynieść efekty i pokonać nieprawidłowe nawyki, dlatego warto codziennie ćwiczyć z dzieckiem przez 15-20 minut. Włączenie się rodziców w cały proces powoduje szybsze osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, czyli swobodnej i prawidłowej mowy dziecka.

Jeśli Państwa dziecko ma problemy dotyczące rozwoju mowy, komunikacji i języka- zapraszam do współpracy.

 

mgr Magdalena Wójtowicz